Despre dezbaterile academice

Dezbaterile sunt o modalitate formală de argumentare care implică două tabere opuse (indivizi sau echipe) care, prin intermediul argumentelor şi viziunii pe care o adoptă, urmăresc să discearnă ce conduită sau mentalitate este de dorit sau mai plauzibilă în raport de o anumită problemă sau aspect conflictual prezent în societate şi care necesită o rezolvare. 

Astfel, se urmăreşte dezvoltarea unui sistem de gândire independent, întemeiat pe informaţii valide filtrate critic, precum şi îmbunătăţirea abilităţilor de convingere, pledare în public şi dialog deschis. 

Abordarea de tip pro - contra permite paticipanţilor dezvoltarea capacităţii de analiză a problemelor controversate şi ajută la obţinerea unei imagini nedistorsionate de prejudecăţi. În acest context, participanţii vor fi determinaţi să emită judecăţi asupra unei „moţiuni" folosind criterii obiective, şi totodată, să apere o poziţie folosind argumente susţinute de dovezi şi nu de simple opinii. 

Reuşita într-o dezbatere se bazează pe abilitatea de a convinge arbitrii şi publicul de relevanţa ideilor introduse în discuţii şi de justeţea concluziilor pe care le înaintează participanţii, concluzii la care aceştia sunt încurajaţi şi îndrumaţi să ajungă în urma unui proces de informare, evaluare şi analiză critică. Dezbaterile pun un accent deosebit pe procesul de documentare, pe calitatea şi cantitatea de informaţii (dovezi) furnizate în sprijinul argumentelor, pe filosofia promovată de fiecare dintre cele două echipe, pe stilul de prezentare şi pe abilităţile de persuasiune, astfel încât dezbaterea să funcţioneze ca un catalizator şi un mediu de vehiculare a ideilor şi de dezvoltare a abilităţilor critice şi a percepţiei asupra fenomenului social actual. Nu în ultimul rând, ascultarea atentă, deschiderea către comunicare şi respectul reciproc între participanţi sau echipe reprezintă factori care tranformă dezbaterile într-un instrument de coeziune socială şi dezvoltare colaborativă utilă procesului educaţional. 

În esenţă, tehnicile de dezbateri dezvoltă: 
 • capacitatea de cercetare extensivă a unei teme; 
 • adaptarea la lucrul în echipă; 
 • abilităţi de analiză şi sinteză precum şi înlesnirea abilităţii de a trasa legături interdisciplinare; 
 • capacitatea de a construi raţionamente întemeiate pe fapte şi dovezi şi de a răspunde la raţionamente astfel construite;
 • uşurinţa vorbitului în public pe o temă pregătită sau oferită pe loc etc. 

Practicarea dezbaterilor îi pregăteşte pe participanţi: 

 • să acţioneze şi să participe inteligent în viaţa socială; 
 • să investigheze şi să analizeze probleme importante ale lumii contemporane; 
 • să sintetizeze informaţii; 
 • să lucreze în echipa alături de colegi; 
 • să răspundă prompt şi analitic unor solicitări; 
 • să fie ascultători critici. 

Odată cu anunţarea temei dezbaterii, participanţii încep: documentarea, care presupune citirea activă (efectuarea de adnotări pe marginea textului, identificarea de întrebări în legătură cu textul citit şi elaborarea de idei); explorarea posibilităţilor de interpretare a temei dezbaterii prin analizarea definiţiilor termenilor-cheie din enunţul acesteia, activitate care presupune tocmai analizarea problemei respective din toate perspectivele posibile; elaborarea sistemului de argumentare care presupune analizarea, evaluarea, interpretarea şi sintetizarea faptelor identificate în faza de documentare, precum şi sprijinirea uneia dintre perspective cu argumente, dovezi şi raţionamente. Astfel, dezbaterile reprezintă un instrument util şi eficient în dezvoltarea unor abilităţi esenţiale de comunicare, argumentare şi oratorie, având ca scop dezvoltarea unei gândiri libere bazată pe temeinicia premiselor şi a informaţiei, servind drept mijloc de completare şi punere în practică a cunoştinţelor şi abilitaţilor generate prin intermediul educaţiei formale şi contribuind la conturarea unor caractere bine conturate şi active implicate în rândul tinerilor.

scris de Teodora Oprea 
Closer to Oxford